Почетна

Подаци о часопису Методичка теорија и пракса

Наслов: Методичка теорија и пракса

ISSN 0354 – 9801  (Штампано издање)

ISSN 2560-5445  (Online)

Информације о издавачу:

Заједница учитељских факултета Србије

Извршни издавач Факултет за образовање учитеља и васпитача

Краљице Наталије 43

11000 Београд

Србја

Историја наслова: Методичка пракса ( 1997 – 2018), Методичка теорија и пракса (од 2018)

Библиографски запис: од 1997. године

Приступ пуном тексту: 21. 12. 2017. године

Тип издања: научни часопис који се рецензира

Теме: из наука и научних дисциплина које обрађују наставу и учење на свим нивоима образовања и васпитања с циљем унапређивања и иновирања наставног процеса.

Опис: фокус је на унапређивању педагошке теорије и праксе на свим нивоима образовања од предшколског до факултетског, богаћење педагошке културе и стваралачких компетенција наставника.

Издавач URL: http://www.uf.bg.ac.rs/

Годишње бројева: два

Рецензирање: да