Редакција

Редакција:

др Данимир Мандић, Универзитет у Београду, Србија
др Младен Вилотијевић, Српска академија образовања, Србија
др Вељко Банђур, Универзитет у Београду, Србија
др Вељко Брборић, Универзитет у Београду, Србија
др Зорица Цветановић, Универзитет у Београду, Србија
др Мирко Дејић, Универзитет у Београду, Србија
др Зорица Ковачевић, Универзитет у Београду, Србија
др Сања Благданић, Универзитет у Београду, Србија
др Дејан Мадић, Универзитет у Новом Саду, Србија
др Жељко Вучковић, Универзитет у Новом Саду, Србија
др Милан Матијевић, Универзитет у Загребу, Хрватска
др Иван Прскало, Универзитет у Загребу, Хрватска
др Марјан Блажич, Универзитет у Љубљани, Словенија
др Марко Мархал, Универзитет у Марибору, Словенија
др Габријела Келемен, Универзитет Арад, Румунија
др Стана Смиљковић, Универзитет у Нишу, Србија
др Сунчица Денић, Универзитет у Нишу, Србија
др Буба Стојановић, Универзитет у Нишу, Србија
др Данијела Здравковић, Универзитет у Нишу, Србија
др Виолета Јовановић, Универзитет у Крагујевцу, Србија
др Снежана Марковић, Универзитет у Крагујевцу, Србија
др Алија Мандак, Универзитет у Косовској Митровици, Србија
др Далибор Стевић, Универзитет у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина
др Велибор Срдић, Паневропски Универзитет Апеирон, Босна и Херцеговина
Секретар редакције: мс Горана Старијаш
Лектор и коректор: Љубица Весић
Преводилац: Марина Цветковић
Комјутерски слог: Ангелина Страхињић
Ликовно и графичко обликовање: Војислав Илић
Тираж: 500 Штампа: „Планета принт“
Часопис излази два пута годишње
Адреса: Учитељски факултет,
Краљице Наталије 43, Београд
Жиро-рачун: 840-1906666-26